Amdanom ni | About us

Sefydlwyd Côrdydd nôl yn y flwyddyn 2000 gan griw o ffrindiau ac ers y cychwyn, Sioned James sydd wedi arwain y côr a Branwen Gwyn ydi’r cyfeilydd.

Dros y blynyddoedd, mae’r côr wedi mynd o nerth i nerth gan sicrhau llwyddiant mewn cystadlaethau a chyngherddau. Côrdydd sydd wedi ennill gwobr Côr yr ?yl yn yr Eisteddfod Genedlaethol y nifer mwya’ o weithiau a hynny bedair gwaith – yng Nghaerdydd yn 2008, Wrecsam yn 2011, Bro Morgannwg yn 2012 ac yn Ninbych yn 2013. Maen nhw hefyd wedi ennill cystadleuaeth y corau cymysg i’r rheini â hyd at 45 o leisiau wyth gwaith.

Mae’r côr wedi cael y cyfle i weithio ar y cyd â nifer o arweinwyr a chyfansoddwyr byd enwog. Ddwywaith, mae aelodau’r côr wedi perfformio dan faton un o gyfansoddwyr mwyaf toreithiog ein cyfnod – Eric Whitacre. Mewn dwy gyngerdd arbennig yng Nghadeirlan T?ddewi ac Eglwys Gadeiriol Llandaf, i ddathlu penblwydd Morten Lauridsen ar ei benblwydd yn 70 yn ogystal â’i ymweliad cyntaf â Chymru, bu’r côr yn perfformio cyfansoddiadau Lauridsen a Paul Mealor yng nghwmni’r ddau gawr corawl.

Dan sêl bendith John Rutter, recordiodd y côr gryno ddisg o’i Requiem, a hynny am y tro cyntaf erioed yn y Gymraeg, gyda llais disglair Elin Manahan Thomas yn gwmni i Côrdydd.

Dewiswyd y côr i ganu ar y mwyafrif o draciau ar gryno ddisg Nadolig Bryn Terfel (Deutsche Gramaphon) yn ogystal â pherfformio’i weithiau gydag e’ ar raglen deledu.

Maent wedi teithio i Hong Kong a Barbados a nôl yn 2004, aethant ar daith gyda Cherddorfa Baroc Cymru, i berfformio’r Meseia. Yn 2003, enillodd Côrdydd gystadleuaeth Côr Cymru Radio Cymru a daethant i’r brig yn eu categori yng nghystadleuaeth Côr Cymru S4C yn 2009.

Yn 2005 bu’r criw yn ddigon ffodus i ganu Requiem Verdi gyda Cherddorfa’r BBC a Requiem Brahms ar y cyd gyda Chôr Bach Abertawe. Maent wedi recordio sesiynau radio i’r Sunday Half Hour ar Radio 2 ac wedi ymddangos ar deledu a radio droeon.

Cydnabyddir Côrdydd fel un o brif gorau cymysg yng Nghymru – yn ôl Paul Mealor “dyma, heb os gôr gorau Cymru”. Nod y côr ydi parhau i ddatblygu ar eu safon lleisiol a darparu’r cyfleoedd mwyaf eang posib i’r aelodau, a’r profiad mwyaf arbennig i’r gynulleidfa.

—————

Côrdydd was founded in the year 2000 by a group of friends, and since the beginning Sioned James has been the conductor with Branwen Gwyn the accompanist.

Over the years, the choir has grown from strength to strength by ensuring success in competitions and concerts. Côrdydd have won the Choir of the Festival award at the National Eisteddfod more than any other choir, four times in all – Cardiff in 2008, Wrexham in 2011, The Vale of Glamorgan in 2012 and Denbigh in 2013. They have also won the competition for mixed choirs up to 45 voices 8 times in all.

The choir have worked alongside many world renowned conductors and composers. The choir have twice performed under the baton of one of the most prolific composers of our time – Eric Whitacre. In two very special concerts at St Davids and Llandaff Cathedrals, as part of Morten Lauridsen’s 70th birthday celebrations, and on his first visit to Wales, the choir performed both Lauridsen and Paul Mealor’s compostitions in the company of the choral giants.

With John Rutter’s blessing, the choir recorded a CD of his Requiem, and that for the first time in Welsh, with the wonderful voice of Elin Manahan Thomas keeping Côrdydd company.

The choir were chosen to perform on most of the tracks on Bryn Terfel’s Christmas CD (Deutsche Gramaphon) as well as performing with him for a TV Christmas special.

They’ve travelled to Hong Kong and Barbados, and back in 2004 they toured with the Welsh Baroque Orchestra to perform the Messiah. In 2003 the choir won BBC Radio Cymru’s Choir of Wales competition, and in 2009 came top of their category in S4C’s Choir of Wales competition.

In 2005, the choir were fortunate enough to sing Verdi’s Requiem with the BBC Orchestra, and Brahms’ Requiem alongside the Swansea Bach Choir. They have recorded radio sessions for Sunday Half Hour on Radio 2 as well as appearing on television and radio many times.

Côrdydd are recognised as one of Wales’ main mixed choirs – according to Paul Mealor “these are without a doubt the best choir in Wales”. The choir’s aim is to keep developing their vocal quality and providing its members with the widest possible range of opportunities, as well as providing audiences with special experiences.